Skazanie bez rozprawy – na czym polega

Skazanie bez rozprawy, które osoby niezwiązane z wymiarem sprawiedliwości czasem nazywają ugoda z prokuratorem, to jedna z form zakończenia postępowania karnego. Jest ona znacznie krótsza i bardziej przyjazna dla samego podejrzanego. Wybranie właśnie rozwiązania powoduje, że ominie nas często długotrwały proces sądowy, który dla oskarżonego zazwyczaj jest bardzo stresujący i kosztowny. Porównując zatem wielomiesięczny proces (nie rzadko kilkuletni) z jednym krótkim posiedzeniem nie trudno dostrzec walory omawianego rozwiązania. Ale czy każdy i zawsze może z tej opcji skorzystać? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Skazanie bez rozprawy – czym jest?

Skazanie bez rozprawy to jedna z form zakończenia postępowania karnego. Forma ta jest całkiem przyjazna dla samego podejrzanego, ponieważ daje mu możliwość uzgodnienia                          z prokuratorem przyszłej kary. W ramach takiego porozumienia uzgadniana jest nie tylko możliwość złożenia takiego wniosku przez prokuratora, ale także kary oraz środki karne. Zazwyczaj rozmowy o tym rozwiązaniu prowadzone są pomiędzy adwokatem i prokuratorem. W pewnym sensie obie strony są zainteresowane konsensualnym rozwiązaniem sprawy, albowiem żadna ze stron nie ma interesu w długotrwałym procesie (chyba, że jest to interes Klienta – co oczywiście także ma miejsce). A zatem, jeśli tylko spełnione są przesłanki formalne do takiego rozwiązania i nie stoi ono w sprzeczności z interesem Klienta można z całą pewnością spróbować negocjować z prokuratorem aby zamiast z aktem oskarżenia wystąpił do sądu z wnioskiem z art. 335 Kodeksu postepowania karnego.

Dla kogo?

Z formy takiego zakończenia postępowania nie może skorzystać każdy. Są pewne warunki, które podejrzany musi spełniać, i to spełniać łącznie, aby można było w ogóle myśleć o zakończeniu postępowania w ten sposób.

Wniosek o skazanie bez rozprawy, zamiast wniesienia przez prokuratora aktu oskarżenia może być złożony w wypadku, gdy:

  1. mamy do czynienia z występkiem (a nie zbrodnią!),
  2. w świetle wyjaśnień podejrzanego nie budzą wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa oraz jego wina,
  3. podejrzany przyznaje się do winy,
  4. postawa podejrzanego wskazuje, że przy takim zakończeniu postępowania, jego cele zostaną osiągnięte,
  5. zostały uzgodnione przez prokuratora z podejrzanym kara lub inne środki, tj. środki karne, przepadek lub środki kompensacyjne przewidziane za zarzucany mu występek, ewentualnie rozstrzygnięcie w przedmiocie poniesienia kosztów procesu,
  6. zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego.

Korzyści skazania bez rozprawy

Ten rodzaj postępowania cechuje przede wszystkim znaczną szybkością. Powyższe rozwiązanie w swej istocie odpowiada zarówno prokuratorom jak i sędziom. W ten sposób sprawa szybko znika z referatu, co poprawia ich ocenę pracy. To właśnie między innymi dlatego często takie rozwiązanie może wiązać się z korzyściami procesowymi  także dla oskarżonego. Pamiętać należy jednak, że to rozwiązanie nie zawsze jest optymalne i czasem w interesie Klienta będzie wręcz przewlekanie postępowania. To właśnie dlatego zatrudnienie biegłego w sprawach karnych adwokata jest tak ważne.

Wady skazania bez rozprawy

Choć ta forma zakończenia postępowania, na pierwszy rzut oka może wydawać się korzystna dla wielu sprawców przestępstw, niestety nie została ona pozbawiona wad.

Istotnym ograniczeniem dla oskarżonego jest możliwość zaskarżania wyroku, który został wydany w tej formie.

Podstawą apelacji nie mogą być:

  1. zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,
  2. zarzuty rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka,

które są związane z treścią zawartego porozumienia.

Nie powinno to być jednak dla oskarżonego żadnym zaskoczeniem, ponieważ prokurator ustalając treść wniosku ma obowiązek pouczyć go o ww. zasadach. Oczywiście, zazwyczaj tego rodzaju pouczenia często nie są wykonywane w sposób wystarczający dla zrozumienia przez podejrzanego jego praw i obowiązków. Jednak zatrudniony do sprawy adwokat powinien spełnić zadość powyższemu obowiązkowi. Samo pouczenie podejrzany powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem.

You may also like...